Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (november 2012)

  • 7. 11. 2012

Materiál hodnotí Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 schválený vládou 10. októbra 2012 a predloženého na rokovanie Národnej rady SR.

Cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti nezávislý pohľad na rozpočet, posúdiť realistickosť stanovených cieľov a poukázať okrem krátkodobých aj na dlhodobé vplyvy prijatých opatrení. Okrem toho hodnotí rozpočet z pohľadu dodržiavania národných a EÚ pravidiel.
Hodnotenie je rozdelené na päť časti. V prvej časti tohto materiálu je hodnotený rozpočet z pohľadu navrhovaných cieľov. Súčasťou druhej kapitoly je analýza cieľov vo vzťahu k súčasnej a očakávanej ekonomickej situácii na Slovensku, výpočet konsolidačného úsilia a posúdenie špecifikácie samotných konsolidačných opatrení.  Na záver je sumarizovaný prehľad najväčších rizík a rezerv rozpočtu, ktoré nesúvisia so samotným makroekonomickým vývojom a daňovou prognózou. Tretia časť materiálu sa pozerá na rozpočet z pohľadu existujúcich legislatívnych pravidiel na národnej aj európskej úrovni.
Tieto pravidlá vo výraznej miere ovplyvňujú stanovovanie fiškálnych cieľov, pričom nesplnenie legislatívnych požiadaviek môže viesť k nápravným procedúram.Štvrtá časť materiálu je venovaná transparentnosti rozpočtu. V stručnosti sa vyhodnocuje naplnenie požiadaviek ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v oblasti zostavenia rozpočtu a zverejňovaných údajov. Posledná piata časť materiálu naznačuje prístup rady pri vyhodnocovaní vplyvu rozpočtu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.