Vplyv starnutia populácie na zamestnanosť a ekonomický rast

  • 27. 1. 2016

Napriek tomu, že starnutie obyvateľstva sa v súvislosti so Slovenskom zvyčajne spomína skôr v budúcom čase, jeho dôsledky možno pozorovať už v súčasnosti.

V roku 2012 sa začal dlhodobý pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku, tento vplyv sa však zatiaľ podarilo kompenzovať predlžovaním veku odchodu do dôchodku a klesajúcou mierou nezamestnanosti. V dlhodobom horizonte však preváži vplyv demografie, čo bude viesť k stagnujúcemu počtu zamestnaných.Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa tak slovenská ekonomika už nebude môcť viac spoliehať na pozitívny príspevok zamestnanosti k ekonomickému rastu.