Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 (december 2013)

  • 12. 11. 2013

Zákon o rozpočtovej zodpovednosti ukladá Rade pre rozpočtovú zodpovednosť povinnosť monitorovať a hodnotiť vývoj vo verejných financiách.

V tejto súvislosti rada dvakrát ročne poskytuje nezávislé stanovisko k pripravovanému rozpočtu verejnej správy na ďalšie obdobie, a to vo fáze príprav východísk rozpočtu (apríl) a po predložení vládou schváleného návrhu rozpočtu do parlamentu (do 15. októbra). Cieľom stanovísk RRZ je poskytnúť nezávislý pohľad na rozpočet a posúdiť, či je aktuálne nastavenie fiškálnej politiky postačujúce na dosiahnutie stanovených cieľov a súčasne identifikovať prípadné riziká, ktoré by bolo nutné následne dodatočnými opatreniami eliminovať.

RRZ zverejnila dňa 12. novembra 2013 hodnotenie vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016. Vzhľadom na to, že rozpočet bol v Národnej rade SR schválený s viacerými zmenami a zároveň sú k dispozícii nové informácie týkajúce sa rozpočtových rizík, RRZ považovala za potrebné svoje hodnotenie aktualizovať.

Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií z dôvodu zvýšenia štrukturálneho deficitu. Veľkosť jednorazových a dočasných opatrení dosiahne v roku 2014 úroveň 1,7 % HDP, štrukturálny deficit sa predpokladá na úrovni 4,0 % HDP, pričom konsolidačné úsilie je záporné na úrovni 0,5 % HDP. Samotný cieľ pre rok 2014 (deficit vo výške 2,64 % HDP) je dosiahnuteľný, avšak len za predpokladu naplnenia príjmov z jednorazových opatrení.