Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2013)

  • 29. 4. 2013

Jednou z hlavných úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je každoročne pripravovať správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (do 30. apríla).

Napriek tomu, že od zverejnenia mimoriadnej správy v decembri 2012 prešlo len niekoľko mesiacov, bolo už možné významne obohatiť analýzu dlhodobých trendov. Nové pohľady priniesli predovšetkým nasledujúce faktory: zapracovanie prijatej dôchodkovej reformy do kľúčových indikátorov, prvé indikatívne vyčíslenie čistého bohatstva štátu za rok 2011, vytvorenie vlastného scenára zdravotných nákladov, ďalšie citlivostné analýzy a kalkulácia nákladov z odkladu konsolidácie.

Celkovo je možné skonštatovať, že prijaté zmeny v priebežnom pilieri dôchodkového systému a zníženie deficitu verejnej správy medzi rokmi 2011 a 2012 prispeli k významnému zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku. K tomu, aby dlh verejných financií v nasledujúcich 50 rokoch neprekročil horný limit definovaný v ústavnom zákone, by bolo potrebné trvale kombináciou príjmových a výdavkových opatrení zlepšiť saldo verejných financií o 4,3% z HDP, čo je o 2,7% HDP menej ako v roku 2011. Pokračovaním v naplánovanej fiškálnej konsolidácii do roku 2018 (podľa Programu stability SR na roky 2013-2016) by sa hodnota ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti ďalej znížila na úroveň 0,6% HDP, čím by sa verejné financie výrazne priblížili k stavu dlhodobej udržateľnosti.

Na jej zabezpečenie však bude potrebné prijať ešte ďalšie opatrenia: buď na podporu rastového potenciálu, inými štrukturálnymi zmenami v oblasti výdavkov citlivých na starnutie populácie alebo znížením dlhu formou prebytkov v rozpočte. Z analýz nákladov z odkladu konsolidácie tiež vyplýva, že v prípade 5-ročnej nečinnosti by potreba dlhodobej konsolidácie narástla o 0,4% HDP.

Na základe predbežných údajov zverejnených Eurostatom skutočný deficit verejných financií dosiahol v roku 2012 úroveň 4,3% HDP, čo predstavuje zlepšenie oproti rozpočtu o 0,3% HDP. Primárne štrukturálne saldo za rok 2012 dosiahlo -2,3% HDP, čo oproti roku 2011 znamená zlepšenie o 0,3% HDP.

Historicky prvýkrát sa vyčíslilo čisté bohatstvo štátu, ktoré v roku 2011 dosiahlo -198,5 mld. eur (-287% HDP). Za zápornou hodnotou treba vidieť najmä vysoké implicitné záväzky – nekryté prísľuby v penzijnom systéme a v zdravotníctve v dôsledku očakávaného starnutia populácie. Vo všeobecnosti platí, že úroveň indikátora je potrebné zatiaľ vidieť skôr v kvalitatívnej rovine, kým ročnú zmenu bude možné analyzovať hlbšie aj kvantitatívne. Takáto analýza je prospešná predovšetkým z titulu nastavenia správnych motivácií pre tvorcov hospodárskej politiky.