Stanovisko RRZ k návrhu MF SR na ukončenie výnimočných okolností

  • 21. 6. 2021

Ministerstvo financií SR (MF SR) dňa 10. júna 2021 zverejnilo návrh na ukončenie výnimočných okolností, ktoré vyhlásila vláda 24. júna 2020 z dôvodu vplyvu pandémie koronavírusu na slovenskú ekonomiku. Počas trvania výnimočných okolností sa korekčný mechanizmuspravidla o vyrovnanom rozpočte, definovaný v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, neuplatňuje. Návrh na ukončenie výnimočných okolností, podobne ako aj návrh na vyhlásenie výnimočných okolností, posúdila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v zmysle príslušných ustanovení zákona pred rokovaním vlády.

Po posúdení všetkých relevantných faktorov RRZ konštatuje, že pominuli dôvody, ktoré viedli k vyhláseniu výnimočných okolností a stotožňuje sa s návrhom MF SR na ich ukončenie.

Celé znenie Stanoviska RRZ k návrhu MF SR na ukončenie výnimočných okolností nájdete tu (pdf).