Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2017)

  • 4. 5. 2017

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa medziročne zlepšila a v roku 2016 sa dosiahol po prvýkrát stav dlhodobej udržateľnosti.

Znamená to, že po zohľadnení makroekonomického scenára, demografického vývoja a súčasných politík (t.j. splnení základného scenára) by na horizonte do roku 2066 nemala byť prekročená horná hranica ústavného limitu na dlh (50 % HDP).

Dlh by mal pri súčasných politikách v najbližších dvadsiatich rokoch klesať pod úroveň 20% HDP, čím by sa vytvoril dostatočný priestor na jeho prudký rast k hranici ústavného limitu na konci sledovaného obdobia, kedy začnú kulminovať vplyvy negatívneho demografického vývoja. Pri stanovovaní strednodobých rozpočtových cieľov by preto mala vláda zohľadňovať základný scenár, ktorého dodržanie je nevyhnutným predpokladom pre udržanie dlhodobo udržateľných verejných financií.

V strednodobom horizonte by sa mali využiť súčasné priaznivé ekonomické podmienky, ako aj úspory z už prijatých opatrení v priebežnom dôchodkovom systéme na dosiahnutie rozpočtového prebytku vo výške 0,4 % HDP v roku 2020 a zníženie dlhu na úroveň 43 % HDP. Ciele vlády definované v Programe stability Slovenska na roky 2017 až 2020 sú v rokoch 2017 až 2019 v súlade s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. Po splnení cieľa v roku 2020 si však bude dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií vyžadovať prijatie dodatočných opatrení vo výške 0,3 % HDP.