Stanovisko RRZ k návrhu MF SR na vyhlásenie výnimočných okolností (jún 2020)

  • 23. 6. 2020

Ministerstvo financií SR (MF SR) dňa 23. júna 2020 zverejnilo návrh (na stiahnutie) na vyhlásenie výnimočných okolností.

Počas trvania výnimočných okolností sa korekčný mechanizmus1 pravidla o vyrovnanom rozpočte, definovaný v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, neuplatňuje. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v zmysle príslušných ustanovení zákona2 posúdila pred rokovaním vlády tento návrh.

Po zohľadnení všetkých relevantných faktorov RRZ konštatuje, že na Slovensku a v celej eurozóne nastane v roku 2020 prudký ekonomický pokles, čím sú splnené podmienky na vyhlásenie výnimočných okolností. Dôležitou podmienkou neuplatňovania korekčného mechanizmu je to, aby sa tým neohrozila udržateľnosť verejných financií v strednodobom horizonte. Keďže aktuálne prognózy naznačujú oživenie ekonomickej aktivity v priebehu roku 2021, RRZ víta zámer MF SR posúdiť prípadné ukončenie výnimočných okolností v čo najskoršom možnom čase po skončení roku 2020 (na prvom zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy v roku 2021). Umožnilo by to rýchle spustenie korekčného mechanizmu s možnosťou prijať potrebné opatrenia už v priebehu roku 2021.

Korekčný mechanizmus v podobe limitu výdavkov na rok 2020 schválila vláda 15. januára 2020 v súvislosti s identifikovaným výrazným ochýlením od smerovania k strednodobému rozpočtovému cieľu v roku 2018.

Podľa  § 30a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa povinnosť uplatňovania korekčného mechanizmu sa nevzťahuje  na obdobie trvania výnimočných okolností. Začiatok a ukončenie trvania výnimočných okolností vyhlasuje vláda na návrh ministerstva financií; pred vyhlásením vlády návrh posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.