Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018

  • 11. 11. 2015

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripravila aktualizáciu hodnotenia rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 v nadväznosti na schválený zákon o štátnom rozpočte  v parlamente.

Hodnotenie zohľadňuje aj informácie, ktoré ministerstvo financií dodatočne zverejnilo – list adresovaný Európskej komisii, aktualizáciu prognózy Výboru pre daňové prognózy a schválený Rozpočet verejnej správy na roky 2016 až 2018.

V porovnaní s návrhom rozpočtu sa zvýšili riziká na rok 2016, pričom môžu byť kompenzované dodatočne špecifikovanými opatreniami. RRZ negatívne vníma zvýšenie daňových a odvodových príjmov v parlamente a jeho premietnutie do trojročného rozpočtu ministerstvom financií bez predchádzajúceho schválenia Výborom pre daňové prognózy, čím sa znižuje transparentnosť procesu  schvaľovania rozpočtu verejnej správy.

Dodatočné navyšovanie príjmov a výdavkov môže tiež vytvárať priestor pre obchádzanie tých fiškálnych pravidiel, ktoré obmedzujú nárast výdavkov rozpočtu. Spôsob zapracovania zmien do trojročného rozpočtu  ukazuje, že súčasný legislatívny rámec schvaľovania rozpočtu v NR SR nie je z pohľadu transparentnosti vyhovujúci.

Schvaľovanie hotovostného štátneho rozpočtu NR SR na najbližší rok je dané historicky a v súčasnosti už nepostačuje na zachytenie všetkých zmien vo verejných financiách v súlade s európskymi štandardami definovanými metodikou ESA2010. RRZ na uvedenú skutočnosť poukázala aj pri minuloročnom hodnotení rozpočtu.