St(r)op míňaniu

  • 6. 2. 2016

Diskusná štúdia kriticky analyzuje rozpočtový rámec na Slovensku a porovnáva ho s najlepšou praxou zo sveta.

Jedným z hlavných záverov je, že SR potrebuje posilniť záväznosť rozpočtovania na strednodobom horizonte. V tejto súvislosti štúdia odporúča, aby boli implementované záväzné agregátne výdavkové stropy, navrhované vládou a schválené parlamentom pre celé volebné obdobie.

Aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti predpokladá, že práve výdavkové limity sú najvhodnejším fiškálnym pravidlom na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a proticyklickosti verejných financií. Zároveň platí, že striktnejšie výdavkové stropy sú kľúčové aj pre úspech projektu hodnota za peniaze. Okrem zmien v národnom rámci, štúdia navrhuje aj prijatie minimálnych štandardov pre stredobdobé rozpočtovanie na úrovni celej eurozóny.

Kľúčové slová: fiškálne pravidlá, výdavkový limit, strednodobý výdavkový rámec, MTBF

JEL klasifikácia: E61, E62, H61, H68