Strednodoba_fiskalna_prognoza

Zníženie deficitu na udržateľné úrovne si vyžiada konsolidáciu napriek priaznivejšiemu ekonomickému vývoju (Strednodobý semafor)

  • 9. 7. 2024
Celé znenie prognózy vrátane príloh nájdete pod článkom v sekcii na stiahnutie.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenených politík (NPC).

Priaznivejší výhľad pre vývoj ekonomiky a opatrenia schválené v daniach sa premietli aj do mierneho zníženia očakávaných deficitov a nadväzujúceho spomalenia rastu verejného zadlženia. Kým v predchádzajúcej prognóze schodky verejných financií do roku 2028 opakovane prekračovali 6 % HDP a hrubý dlh rástol nad úroveň 70 % HDP, aktuálny odhad zasadzuje deficity do pásma 5,0 až 5,6 % HDP, kým hrubý dlh dosahuje v roku 2028 úroveň mierne pod 67 % HDP. Naďalej však platí, že ak vláda a parlament neprijmú nové trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude vykazovať neudržateľne vysoké deficity a z toho plynúci rastúci verejný dlh.

T1_Prognoza_RRZ_vyvoj_fikalnych_indikatorov_V_NPC_scenari

Vo vývoji salda dochádza v roku 2025 k zhoršeniu oproti roku 2024 najmä v dôsledku predpokladaného dodania vojenskej techniky, ktorého vplyv prevýši úsporu z dôvodu ukončenia opatrení na kompenzáciu cien energií. Po následnom medziročnom poklese odhadujeme v rokoch 2026 a 2027 zhodné úrovne deficitov 5 % HDP, nárast v roku 2028 (t.j. už v ďalšom volebnom období) o 0,3 p.b. je spôsobený najmä vypršaním dočasne zvýšených daní a odvodov, predovšetkým spätným poklesom sadzby zdravotných odvodov platených zamestnávateľom a znížením sadzby tzv. bankovej dane.

Štrukturálny deficit (bez dočasných vplyvov[1]) rastie na celom strednodobom horizonte s výnimkou mierneho poklesu v roku 2027. K nárastu prispievajú okrem vplyvu dočasných daní aj rastúce náklady na obsluhu verejného dlhu. V rovnakom období čisté zadlženie krajiny v pomere na HDP vzrastie o 10 p.b. na úroveň 60,7 % HDP, nárast hrubého dlhu verejnej správy bude o niečo miernejší z dôvodu predpokladaného poklesu hotovostnej rezervy štátu.

Bez prijatia konsolidačných opatrení sa ciele vlády stanovené v programe stability podarí naplniť iba v roku 2024 [2]. Objem dodatočných opatrení pre dosiahnutie vládnych cieľov predstavuje 0,6 % HDP v roku 2025 a postupne do roku 2027 vzrastie na úroveň 2,0 % HDP.

T2_Vyvoj_salda_hospodarenia_VS_Rozdiely_oproti_cielom_vlady

V porovnaní s našou prognózou strednodobého fiškálneho výhľadu na roky 2024 až 2028 zverejnenou v máji v rámci hodnotenia programu stability očakávame nižšie úrovne deficitu verejnej správy na celom horizonte prognózy najmä z dôvodu vyššieho výnosu daní a odvodov. Nárast očakávaných príjmov vyplýva z lepšieho plnenia v rokoch 2023 (pre DPPO) a 2024 ako aj z rýchlejšieho rastu daňových základní v aktuálnej makroekonomickej prognóze oproti predchádzajúcim predpokladom. Výnos navyšujú aj nové prijaté opatrenia, konkrétne rozšírenie okruhu zdaňovaných produktov a navýšenie sadzieb v spotrebnej dani z tabaku ako aj zavedenie novej dane zo sladených nealkoholických nápojov.

Na druhej strane, vývoj v niektorých oblastiach vplýva na prognózovanú úroveň schodku verejných financií negatívne. Rýchlejšie čerpanie výdavkov na medzispotrebu v roku 2024 sa premieta do vyššej očakávanej úrovne na celom horizonte prognózy. Zároveň prišlo k revízii úsporných opatrení samospráv. Vo svojom NPC scenári RRZ predpokladá, že obce a VÚC budú prijímať opatrenia s cieľom dosiahnuť vyrovnané hotovostné hospodárenie na konci strednodobého horizontu. Pozitívny vývoj hospodárenia samospráv v roku 2024 ako aj zlepšenie makroekonomického výhľadu znižujú potrebu týchto úsporných opatrení, čo sa následne premieta do prognózy ako negatívna zmena oproti predchádzajúcemu odhadu.

T3_Vyvoj_salda_hospodarenia_VS_rozdiely_oproti_predchadzajucemu_odhadu

Pokles nominálnych schodkov hospodárenia sa premietol aj do poklesu štrukturálneho deficitu VS, kým aktualizácia prognózy ekonomického cyklu zmenila štrukturálny deficit v minimálnej miere. V roku 2024 predpokladáme štrukturálny deficit bez dočasných vplyvov dodania vojenskej techniky na úrovni 4,9 % HDP s následným postupným nárastom k  5,4 % HDP v roku 2028.

T4_Vyvoj_strukturalneho_salda_rozdiely_oproti_predchadzajucemu_odhadu

Ak vláda neprijme dodatočné konsolidačné opatrenia, čisté zadlženie krajiny sa bude na konci horizontu prognózy nachádzať nad úrovňou 60 % HDP, čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2024 (51,9 % HDP). Ku kontinuálnemu nárastu čistého dlhu k HDP prispieva najmä vysoká úroveň deficitov, ktorá prevyšuje príspevok tempa rastu nominálneho HDP.

Nad rámec zmien v čistom dlhu bude vývoj hrubého dlhu ovplyvnený prognózovaným vývojom hotovostnej rezervy štátu. Kým v rokoch 2024 a 2025 dosiahne úroveň okolo 8 % HDP, od roku 2026 RRZ predpokladá jej pokles na úroveň vychádzajúcu z priemerného vývoja v minulosti (6 % HDP). V porovnaní s vývojom čistého dlhu tak hrubý dlh k HDP vzrastie v roku  2026 výrazne pomalšie, medziročne o 1,4 p.b. Od roku 2027 dlh v čistom aj hrubom vyjadrení porastie o približne 2,5 p.b. ročne. Na konci strednodobého horizontu sa hrubý dlh priblíži až k úrovni 67 % HDP a čistý dlh verejnej správy bude tesne pod úrovňou 61 % HDP. Dlh je naďalej nad horným limitom dlhovej brzdy. Bez prijatia konsolidačných opatrení bude úroveň dlhu výrazne vyššia ako (každoročne klesajúci) horný limit dlhovej brzdy na celom horizonte prognózy, pričom v roku 2028 presiahne horný limit
o 16,8 p.b. HDP. Maastrichtské kritérium 60 % HDP by dlh mohol presiahnuť už v roku 2025.

T5_Prognoza_RRZ_hruby_cisty_dlh_VS


[1]      Predpokladaný harmonogram dodávok vojenskej techniky znamená v niektorých rokoch dočasný nárast obranných výdavkov nad úroveň záväzku NATO 2 % HDP.

[2]      Pre rok 2024 pritom RRZ v hodnotení programu stability konštatovala, že dosiahnutím deficitu verejnej správy na úrovni vládneho cieľa v tomto roku by došlo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti, keďže potrebná konsolidácia sa odsúva do rokov 2025 až 2027.