Aktualizácia výpočtu vplyvu vyrovnaného rozpočtu (marec 2023, kratšie trvanie)

  • 17. 3. 2023

Verejný dlh Slovenska sa nachádza nad najvyšším sankčným pásmom dlhovej brzdy. Po ukončení prechodného 24-mesačného obdobia, počas ktorého sa prísnejšie sankcie dlhovej brzdy neuplatňujú, v máji 2023 vznikne povinnosť pre vládu predložiť do Národnej rady SR (NR SR) návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2024 s aspoň vyrovnaným saldom a nerastúcimi výdavkami. Napriek tomu, že zákon nevyžaduje, aby takýto návrh rozpočtu bol schválený v NR SR, pripravili sme odhad, aký vplyv by mal vyrovnaný rozpočet na slovenskú ekonomiku v roku 2024. 

Dosiahnutie vyrovaného rozpočtu v roku 2024 oproti fiškálnemu vývoju zapracovanému v baseline makro predikcii znamená prijatie opatrení zlepšujúcich saldo verejnej správy v celkovom objeme 4,9 mld. eur. Trvanie vyrovnaného rozpočtu sa predpokladá len na rok 2024. Z hľadiska štruktúry opatrení predpokladáme, že ich najvýraznejšia časť (43 %) bude realizovaná v rámci vládnej spotreby, najmä znížením kompenzácií a medzispotreby. Úspory v investíciách sa na opatreniach podieľajú v menšej miere (28 %), zvyšok zodpovedá ostatným opatreniam na strane príjmov alebo výdavkov na transfery. Takáto štruktúra opatrení zároveň spĺňa podmienku nerastúcich výdavkov. Ide o technický predpoklad, ktorého cieľom je odhad makroekonomických vplyvov opatrení, pričom nejde o návrh, ako by vyrovnaný rozpočet mohol byť dosiahnutý. 

V rámci kompenzácií zamestnancov je väčšina úspor predpokladaná vo forme pomalšej valorizácie oproti predpokladom baseline predikcie, zníženie zamestnanosti vo verejnej správe dosahuje úroveň mierne menej ako 6 tis osôb. 

Úroveň HDP bude v roku 2024 nižšia oproti baseline makro predikcii o 1,8 %, čo bude znamenať medziročný pokles HDP v tomto roku o 0,3 %. Pri naplení scenára vyrovnaného rozpočtu tak môžeme v roku 2024 očakávať recesiu. Trh práce by stratil 20 tis. pracovných miest, z toho 6 tis. vo verejnom sektore. Priemerný zamestnanec by v priemere kvôli škrtom a dopadu na mzdy cez nižšiu ekonomickú výkonnosť prišiel o 28 EUR mesačne v cenách roka 2022. 

Vláda v zmysle zákona predloží návrh vyrovnaného rozpočtu s nerastúcimi výdavkami na rok 2024 do NR SR v termíne do 15. októbra 2023. Vzhľadom na konanie volieb do NR SR, ktoré je naplánované na 30. septembra 2023, je veľmi pravdepodobné, že nová NR SR po voľbách už hlasovať o vyrovnanom rozpočte nebude. Dôvodom je to, že na novú vládu sa po schválení jej programového vyhlásenia nebude vzťahovať povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet po dobu 24 mesiacov. 

Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v roku 2024 bez pokračovania opatrení zlepšujúcich saldo verejnej správy aj do nasledujúcich rokov sa premietne do zníženia hrubého dlhu, jeho úroveň však zotrvá nad horným limitom dlhovej brzdy. Po ukončení dvojročného obdobia, kedy pre novú vládu bude platiť výnimka z prísnejších sankcií dlhovej brzdy, tak bude opätovne potrebné predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Súčasne však vzhľadom na ustanovenia zákona o rozpočtovej zodpovednosti budú naďalej klesať hranice sankčných pásiem každoročne o 1 p.b. HDP, čo ich dodatočne oddiali od odhadovaných úrovní dlhu. Vo výsledku tak platí, že uplatnenie tejto sankcie v roku 2024 bez pokračujúcej konsolidácie nezabezpečí trvalý pokles úrovne dlhu pod sankčné pásma dlhovej brzdy. 

Negatívne makroekonomické vplyvy dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu v roku 2024 neznamenajú, že by sa vláda o vyrovnaný rozpočet nemala usilovať. Vzhľadom na aktuálne vysoké hodnoty deficitu a vysoké riziká spojené s dlhodobou udržateľnosťou ide o potrebný krok. K znižovaniu deficitu by však malo dôjsť postupne, a nie skokovo, k čomu môžu napomôcť schválené výdavkové limity.