Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2016 až 2019

  • 3. 6. 2016

Vláda schválila v rámci Programu stability SR na roky 2016 až 2019 strednodobé ciele, ktoré predpokladajú znižovanie deficitu verejnej správy a zlepšovanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Ich naplnenie by malo tiež zabezpečiť zníženie úrovne dlhu do konca roka 2019 mimo sankčných pásiem dlhového limitu, a to aj napriek postupnému klesaniu jeho hraníc od roku 2018. Strednodobý rozpočtový rámec vychádza z realistických predpokladov o vývoji makroekonomického prostredia a daňových a odvodových príjmov, ktoré boli schválené príslušnými výbormi vo februári 2016.

V porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2016 až 2018 sú ciele menej ambiciózne, keď došlo k posunu termínu splnenia strednodobého cieľa o dva roky, z roku 2017 na rok 2019. Program stability špecifikuje najmä opatrenia zvyšujúce deficit, naopak opatrenia znižujúce deficit nie sú dostatočne vysvetlené. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zároveň identifikovala viaceré významné riziká, ktoré zvyšujú potrebu prijímania dodatočných opatrení na dosiahnutie cieľov. RRZ odhaduje, že ak by vláda neprijala žiadne ďalšie opatrenia, deficit verejnej správy by v roku 2016 mohol dosiahnuť úroveň 2,5 % HDP s následným postupným poklesom na 1,0 % HDP v roku 2019.