Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov

  • 10. 5. 2013

láda zverejnila svoje rozpočtové ciele na ďalšie roky, ktoré sú dôležité nielen z pohľadu domáceho fiškálneho vývoja, ale sú súčasťou hodnotenia aj na celoeurópskej úrovni v rámci Európskeho semestra.

Analýza programov stability, konvergenčných programov a národných programov reforiem jednotlivých členských krajín slúži predovšetkým na koordináciu hospodárskych politík a na identifikáciu možných rizík. V tomto roku bude dôležitou súčasťou hodnotenia aj plán dosiahnutia strednodobých rozpočtových cieľov (MTO) krajín, ktoré ratifikovali tzv. fiškálny kompakt.

Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, RRZ monitoruje a hodnotí vývoj verejných financií na Slovensku. Cieľom tohto materiálu je poskytnúť nezávislý pohľad na strednodobé rozpočtové ciele prezentované v programe stability ako aj v návrhu východísk rozpočtu na roky 2014 až 2016.

Rada hodnotí pozitívne, že vláda deklaruje zámer pokračovať v konsolidácii verejných financií tempom, ktoré by malo zabezpečiť udržateľným spôsobom zníženie deficitu pod 3% HDP od roku 2013 a zároveň stabilizovať úroveň dlhu verejnej správy. Návrh rozpočtových cieľov rešpektuje tak domáce ako aj medzinárodné fiškálne pravidlá a prezentuje aj trajektóriu k dosiahnutiu MTO do roku 2018, ktoré by podľa prepočtov RRZ znamenalo výrazné zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku.

Na druhej strane je potrebné poukázať na to, že tieto plány zatiaľ nie sú podložené konkrétnymi opatreniami a nie sú naznačené ani možné kroky v prípade zhoršenia externého prostredia s nepriaznivým vplyvom na výšku hrubého dlhu verejnej správy.