Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2019)

  • 30. 4. 2019

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií nebola v roku 2018 dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol úroveň 1,32 % HDP, čím sa vzdialil od hranice nízkeho rizika pre dlhodobú udržateľnosť. 

V porovnaní s rokom 2017 sa zhoršil o 0,13 % HDP. Na udržanie dlhu verejnej správy pod hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného scenára) prijať v strednodobom horizonte dodatočné opatrenia na strane príjmov alebo výdavkov, ktoré trvalo zlepšia saldo hospodárenia verejných financií vo výške približne 1,32 % HDP. Tento odhad nezahŕňa negatívny vplyv zavedenia stropu dôchodkového veku, ktorý zhorší dlhodobú udržateľnosť o dodatočné 1 % HDP.

K zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti došlo druhý rok za sebou. Kým v roku 2017 prispeli k jej zhoršeniu najmä faktory mimo kontroly vlády, v roku 2018 sa dlhodobá udržateľnosť zhoršila najmä v dôsledku hospodárenia vlády (0,24 p.b.)

Podľa základného scenára 2018 je na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti potrebné dosiahnuť štrukturálny prebytok vo výške 0,5 % HDP do roku 2022, čo by sa malo zohľadniť pri stanovovaní strednodobých rozpočtových cieľov.