KRRZ mierne zvyšuje odhad deficitu na 6,9 mld. eur (Semafor august 2021)

  • 26. 8. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,9 mld. eur

• KRRZ zvýšila odhad deficitu VS v roku 2021, zmena oproti júlovej prognóze predstavuje 90 mil. eur. Zhoršenie deficitu je spôsobené navýšením vplyvu opatrení na riešenie pandémie, najmä rýchlejším čerpaním prostriedkov zo schém na podporu zamestnanosti. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 6 911 mil. eur (7,1 % HDP).

• Odchýlka očakávaného deficitu VS od odhadu vlády je pozitívna vo výške 2 562 mil. eur (2,6 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou je nízke.

• Vzhľadom na schválenie novely zákona o štátnom rozpočte nie je cieľ deficitu z pôvodného rozpočtu na úrovni 7,4 % HDP aktuálny. Z tohto dôvodu KRRZ od júnovej prognózy nevyhodnocuje odchýlku očakávaného deficitu voči pôvodnému rozpočtu, ale voči odhadu vlády z Programu stability na roky 2021 až 2024, ktorý predpokladá deficit VS vo výške 9,9 % HDP. Túto úroveň RRZ považuje za hornú hranicu a vytvorený priestor na absorpciu dôsledkov pandémie.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet odhadujeme v daňových príjmoch. Zlepšenie salda o 1 298 mil. eur (1,4 % HDP) vyplýva najmä z rastu výnosu DPPO vďaka lepším hospodárskym výsledkom firiem, pozitívne prispieva aj navýšenie výnosu DPH a daní z práce.

• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 2 996 mil. eur (3,1 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je rozpočtový vplyv nižší o 592 mil. eur (0,6 % HDP). Výdavky v objeme 148 mil. eur (0,2 % HDP) by mali byť financované z EÚ fondov.

• Na základe údajov dostupných za prvý polrok zverejnilo Ministerstvo financií (MF SR) v polovici augusta odhad deficitu pre rok 2021 na úrovni 8 509 mil. eur (8,8 % HDP).

• Úroveň deficitu očakávaná MF SR sa oproti predchádzajúcemu odhadu vlády (9,9 % HDP) znížila o 963 mil. eur (1,0 % HDP). K zlepšeniu prispel vyšší výnos daňových príjmov z dôvodu lepšieho hospodárenia firiem v roku 2020 ako pozitívneho vývoja ekonomiky, najmä spotreby domácností.

• Odchýlka aktuálnej prognózy KRRZ od odhadu MF SR je pozitívna a dosahuje úroveň 1598 mil. eur (1,6 % HDP), čo znamená, že KRRZ očakáva nižšiu úroveň koncoročného deficitu VS.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv v porovnaní s odhadom MF SR odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu (ŠR) a subjektov VS mimo opatrení na riešenie pandémie. Úsporu očakávame najmä v čerpaní kapitálových výdavkov ŠR, kde predpokladáme využitie iba časti prostriedkov v rozpočte. Ďalšiu úsporu odhadujeme vo výdavkoch obcí a VÚC, kde doterajší vývoj indikuje pomalšie tempo čerpania.

• Porovnanie prognóz vychádza z predbežných údajov o odhade MF SR, podrobné popísanie rozdielov bude zverejnené po získaní a spracovaní podrobných podkladov.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.