Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2016)

  • 29. 4. 2016

V roku 2015 nedošlo k zmene dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol za rok 2015 úroveň 1,4 % HDP.

Štartovacia pozícia prispela k udržateľnosti negatívne z dôvodu medziročne horšieho hospodárenia vlády. V rámci dlhodobých projekcií príjmov a výdavkov citlivých na demografické zmeny nedošlo k významným zmenám, okrem zavedenia minimálnych dôchodkov. Pozitívne na ukazovateľ vplýva vývoj rozpočtu v strednodobom horizonte za predpokladu nezmenených politík.

Aktuálne vyhliadky ekonomického vývoja vytvárajú priestor na zníženie deficitu bez zásahov vlády o 1,1 % HDP do roku 2019. Ak by vláda tento priestor nevyužila a udržiavala výdavky v pomere k HDP na konštantnej úrovni, indikátor by vzrástol na 2,4 % HDP. Na druhej strane, dosiahnutie vyrovnaného až prebytkového rozpočtu v roku 2019 by verejné financie významne priblížili k stavu dlhodobej udržateľnosti. Dôležitým predpokladom takéhoto vývoja je schopnosť premietnuť zlepšené hospodárenie do výrazného zníženia dlhu.