Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (december 2012)

  • 12. 12. 2012

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií Slovenskej republiky má za svoj cieľ kvantitatívne vyhodnotiť presúvanie finančného bremena verejných financií na budúce generácie, ako aj posúdiť riziká, ktoré vyplývajú z fenoménu starnutia slovenskej populácie.

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií je kľúčovou otázkou aj v dôsledku súčasných problémov v eurozóne. Mnoho krajín prijíma opatrenia na stabilizáciu rastúcich dlhov, aby si udržali dôveru finančných trhov. Preto je dôležité poznať riziká, ktoré sa veľkou mierou pravdepodobnosti prejavia vo verejných financiách v blízkej budúcnosti. Ide najmä o vplyv starnutia populácie, podmienených a implicitných záväzkov verejnej správy, ktoré v súčasnej výške verejného dlhu nefigurujú. Správa sa snaží odpovedať na otázky: „Aké riziká vyplývajú z uplatňovania súčasných existujúcich politík v budúcnosti?“, a „Aké úsilie treba ešte vynaložiť na to, aby boli verejné financie v dlhodobom horizonte udržateľné?“

V správe je predstavený nový ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorý by sa mal stať kľúčovým indikátorom pre hodnotenie fiškálnej politiky vlády. Prostredníctvom ukazovateľa sa kvantifikuje potreba dodatočnej konsolidácie, aby dlh verejných financií v nasledujúcich 50 rokoch neprekročil horný limit definovaný v ústavnom zákone vo výške 50% HDP.

Dlhodobé projekcie sú spojené s určitou mierou neistoty. Napriek tomu štúdie dlhodobej udržateľnosti  sú relevantné najmä pri úvahách o možných zmenách v oblastiach ako sú dôchodkový systém alebo zdravotníctvo. Správa by mala obohatiť verejnú diskusiu a docieliť, aby opatrenia prijímané v parlamente viac prihliadali aj na finančné zaťaženie budúcich generácií.