Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodpovednosti a transparentnosti (jún 2013)

  • 28. 6. 2013

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a rozpočtovej transparentnosti hodnotí plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za rozpočtový rok 2013. Ide v poradí o druhú správu a predkladá sa v štandardnom termíne do 31. augusta.

Predkladá sa parlamentu mimoriadne v termíne do dvanástich mesiacov od zvolenia všetkých členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ďalšie správy budú zverejňované už v štandardnom termíne do 31. augusta.
Rada konštatuje, že v roku 2012 dosiahol hrubý dlh verejnej správy úroveň 52,1% HDP, čím došlo k prekročeniu prvej hranice definovanej ústavným zákonom. Minister financií musel parlamentu písomne zdôvodniť výšku dlhu a navrhnúť opatrenia na jeho zníženie. Navrhované opatrenia na zníženie dlhu boli málo špecifikované, preto nie je možné posúdiť, či dôjde k zníženiu dlhu.

Rada považuje schválenie efektívne fungujúcich výdavkových limitov (vrátane korekčných mechanizmov) za dôležitý krok pre naplnenie strednodobých rozpočtových cieľov. Legislatívny rámec pre výpočet výdavkových limitov zatiaľ ešte nebol predstavený.

Rada hodnotí pozitívne pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti zverejňovania informácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Vzhľadom na prvý rok platnosti ústavného zákona je pochopiteľné, že existuje priestor na kvalitatívne zlepšenie prezentácie požadovaných informácií. Tak v rozpočte ako aj v súhrnnej výročnej správe je potrebné v detailnejšej štruktúre informovať o konsolidovanej bilancii verejnej správy, prehľadnou formou informovať o jednorazových vplyvoch a zlepšiť informovanosť o hospodárení podnikov s majetkovou účasťou štátu a FNM. Negatívne však treba hodnotiť nedodržanie termínu zverejnenia júnovej daňovej prognózy, čím bol porušený čl. 9, odsek (3) zákona.