LVV_plnenie

Hodnotenie plnenia limitu verejných výdavkov za rok 2023

  • 15. 6. 2024
Celé znenie Hodnotenia vrátane príloh nájdete  pod článkom v sekcii na stiahnutie.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ, Rada) zverejňuje hodnotenie plnenia limitu verejných výdavkov za rok 2023. Postupuje tak v zmysle súčasného znenia § 30aa ods. 17 a 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon“), ktorý Rade určuje vypracovať a zverejniť hodnotenie plnenia limitu každoročne do 15. júna na základe metodiky dohodnutej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2022[1].

Vzhľadom na to, že pre rok 2023 bola v platnosti všeobecná úniková doložka v zmysle § 30aa ods. 22 zákona, vláda nebola povinná zosúladiť rozpočet verejnej správy s limitom verejných výdavkov za predpokladu, že to neohrozí fiškálnu udržateľnosť. Hodnotenie tak slúži predovšetkým ako informácia o vplyve výdavkov spadajúcich pod limit na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

V zmysle súčasného znenia § 30aa ods. 19 zákona však platí, že ak Rada vyhodnotí, že limit verejných výdavkov za rok 2023 nebol splnený, vláda do 30 dní od zverejnenia hodnotenia radou zasiela národnej rade písomné zdôvodnenie nesplnenia limitu výdavkov za predchádzajúci rozpočtový rok[2].

Postup Rady pri hodnotení plnenia limitu verejných výdavkov

Východiskom hodnotenia plnenia limitu verejných výdavkov sú údaje za rok 2023 z jarnej notifikácie deficitu a dlhu zverejnené ŠÚ SR 22. apríla 2024. Pomocou týchto dát Rada vyčíslila skutočné výdavky, ktoré spadajú pod limit. Od celkových výdavkov verejnej správy sa odpočítali výdavky územnej samosprávy, výdavky z prostriedkov rozpočtu EÚ (eurofondy, Plán obnovy); výdavky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu; odvody do rozpočtu Európskej únii; úrokové náklady; jednorazové výdavky; a časť výdavkov na dávky v nezamestnanosti, ktoré sú ovplyvnené hospodárskym cyklom. Ide o položky, ktorých spoločným znakom je to, že vláda nad nimi nemá priamu kontrolu alebo boli vyvolané mimoriadnymi, jednorazovými okolnosťami.

V druhom kroku Rada zistila rozdiel voči platnému limitu na rok 2023 a následne zohľadnila položky vymenované zákonom. Ide o vplyvy schválených legislatívnych zmien na príjmy rozpočtu verejnej správy alebo dlhodobú udržateľnosť, vplyvy zmien zaradenia jednotlivých subjektov do sektora verejnej správy a ich vyradenia, vplyvy tzv. bilančných výdavkov[3], vplyvy použitia nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov. Ďalšou kategóriou sú účelovo určené príjmy (napríklad príjmy grantov alebo tržby), ktoré slúžia na financovanie dodatočných výdavkov a ich realizácia nad rámec limitu verejných výdavkov sa v zmysle zákona nepovažuje za prekročenie limitu.

Výsledkom hodnotenia je, že došlo k prekročeniu limitu takmer o 1,0 mld. eur (0,8 % HDP) najmä z dôvodu trvalého zvýšenia výdavkov na 13. dôchodky a zdravotníctvo. Vzhľadom na to, že vypočítaný limit na rok 2023 mal prispieť k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti o 0,2 % HDP, jeho skutočný vývoj prispel v roku 2023 k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti približne o 0,6 % HDP.

Platný limit verejných výdavkov na rok 2023

Limit verejných výdavkov RRZ vypočítala a predložila do NR SR v decembri 2022 na obdobie rokov 2023 až 2025 a bol schválený uznesením NR SR č. 1964 z 1. februára 2023[4]. Limit na rok 2023 bol určený v sume 41 321 154 940 eur a schválený rozpočet bol v súlade s týmto limitom.

Rada následne v zákonnom termíne do 30. júna 2023 pripravila pravidelnú aktualizáciu limitu, v ktorom sa premietli vplyvy legislatívnych opatrení schválených medzi 1. januárom 2023 a 21. júnom 2023[5]. Išlo o vplyvy legislatívnych opatrení, ktoré ovplyvňujú príjmy verejnej správy alebo dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Nakoľko aktualizované limity boli schválené iba Výborom NR SR pre hospodárske záležitosti a neboli schválené aj Výborom NR SR pre financie a rozpočet, nevstúpili do platnosti. Platným tak ostal limit schválený uznesením č. 1964 z 1. februára 2023. Tento limit preto slúži aj ako východiskový bod pre hodnotenie plnenia limitu verejných výdavkov. Vplyvy legislatívnych opatrení, ktoré boli predmetom aktualizácie, RRZ premietla do hodnotenia plnenia limitu[6].

Plnenie limitu verejných výdavkov v roku 2023

Po zohľadnení rozdielu medzi skutočnými výdavkami spadajúcimi pod limit a platným limitom a po zohľadnení zákonných úprav (Tabuľka 1) Rada konštatuje, že vláda v roku 2023 prekročila platný limit verejných výdavkov. Suma prekročenia limitu verejných výdavkov dosahuje 994 389 tis. eur, čo predstavuje 0,8 % HDP.

Vzhľadom na to, že vypočítaný limit na rok 2023 mal prispieť k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti o 0,2 % HDP[7], jeho skutočný vývoj prispel v roku 2023 k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti približne o 0,6 % HDP[8].

T1_Hodnotenie_plnenia_limitu_verejných_výdavkov_2023

K prekročeniu limitu verejných výdavkov prispelo najmä zavedenie trvalých 13. dôchodkov (0,4 % HDP) a zvýšené výdavky v sektore zdravotníctva[9] na mzdy a prevádzkové výdavky nemocníc (0,3 % HDP). Medzi ďalšie faktory patrili schválené zmeny v minimálnych dôchodkoch (0,1 % HDP) a vyššie výdavky Sociálnej poisťovne nad rámec mimoriadnej valorizácie dôchodkov (0,1 % HDP). Podrobná tabuľka je uvedená Prílohe 2 (Tabuľka 10).


[1]      Metodika výpočtu, aktualizácie a hodnotenia plnenia limitu verejných výdavkov, december 2022
[2]      Druhá veta odseku 19 o povinnosti vlády požiadať o vyslovenie dôvery sa neuplatňuje vzhľadom na to, že v roku 2023 došlo k schváleniu programového vyhlásenia vlády po voľbách do NR SR. Zároveň, keďže prvý limit verejných výdavkov bol vypočítaný za rok 2023, nemohlo dôjsť k prekročeniu limitu v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch (vo výške aspoň 1 % HDP).
[3]      Ide o výdavky, ktorých nárast je sprevádzaný aj zvýšením príjmov v rovnakej sume (napríklad štátom platené poistné na zdravotné poistenie), a tak neovplyvňujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
[4]      NR SR, Schválený limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025
[5]      RRZ, Aktualizácia limitu verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 a výpočet limitu verejných výdavkov na rok 2026
[6]      Ide o rovnaký zoznam opatrení, ako v prípade pravidelnej aktualizácie, avšak s aktualizovanou výškou vplyvov (podrobný zoznam opatrení je uvedený v Tabuľke 2 v Prílohe 1).
[7]      Zákonom definovaná požiadavka na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti v čase vysokých rizík spojených s dlhodobou udržateľnosťou je 0,5 % HDP. Vzhľadom na uskutočnenie dôchodkovej reformy však bola v zmysle ustanovení zákona znížená na 0,2 % HDP.
[8]      Ide o súčet odchýlky výdavkov od platného limitu (0,8 % HDP) a požiadavky na zlepšenie udržateľnosti zahrnutej v platnom limite (-0,2 % HDP).
[9]      Ide o porovnanie skutočných výdavkov voči predpokladom rozpočtu, keďže schválený rozpočet verejnej správy na rok 2023 bol v súlade s vypočítaným limitom na rok 2023.