Krátkodobá prognóza ekonomiky (marec 2021)

  • 29. 4. 2021

Hlavné makroekonomické ukazovatele ako hrubý domáci produkt (HDP) sú dostupné na štvrťročnej báze a sú oficiálne publikované až niekoľko týždňov po ukončení štvrťroka.

Pomocou nowcasting modelov je možné sledovať aktuálny stav ekonomiky v danom štvrťroku využitím rýchlejšie dostupných indikátorov, tzv. predstihových indikátorov. Keďže potenciálne riziká aktuálneho vývoja rozpočtu verejnej správy môžu vychádzať i z neaktuálnych makroekonomických predpokladov, je cieľom tzv. nowcasting modelov s dostatočným časovým predstihom identifikovať výraznejšie riziká aktuálneho makroekonomického vývoja.

Kancelária RRZ (KRRZ) sleduje riziká vývoja HDP, jeho dopytových zložiek, vývoj miezd, inflácie a zamestnanosti, a porovnáva ich s aktuálnou prognózou Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP), na ktorej je založený rozpočet na najbližšie roky.

 

Viac o nowcastingu

Ako interpretovať výstupy?

• Modrá – pozitívne riziko
• Červená – negatívne riziko
• Šedá – neistota odhadu modelu, rozpätie vypočítané na základe odchýlky minulých prognóz od skutočnosti
Prognózy rastu HDP a ostatných makroekonomických indikátorov na daný štvrťrok sú aktualizované denne pri každom zverejnení domácich alebo zahraničných indikátorov vstupujúcich do modelu. Aktuálna prognóza je porovnávaná so strednodobými prognózami pre ilustráciu negatívneho a pozitívneho rizika voči makroekonomickým predpokladom rozpočtu VS.

Ako sa generujú krátkodobé prognózy?

Nowcastingové modely sa odhadujú na mesačných a štvrťročných časových radoch významných pre interpretáciu a prognózu daného ukazovateľa, pričom prognózy sa generujú v závislosti od publikácie nových dát. Metodika modelového odhadu je zverejnená v pracovnej štúdii, pričom jednotlivé modely sú aktualizované v prípade výraznejších revízií časových radov.

Aký je cieľ krátkodobých prognóz ekonomiky?

Cieľom je priebežná a včasná identifikácia odchýlok a rizík makroekonomického vývoja oproti predpokladom schváleného rozpočtu VS. Výstupy sa zohľadňujú pri tvorbe hodnotiacich správ RRZ.

Aký vplyv môžu mať krátkodobé prognózy na tvorbu rozpočtu VS?

Model nemá vplyv na rozpočet. Ide o nezávislý pohľad na vývoj slovenskej ekonomiky počas roka a prípadné riziká makroekonomického vývoja môžu byť prekonzultované v rámci tvorby rozpočtu na Výbore pre makroekonomické prognózy (VpMP).

Metodika

Každý z modelov využíva premenné, ktoré boli vybrané z veľkého počtu indikátorov sentimentu, indikátorov reálnej a finančnej ekonomiky z domácich i zahraničných zdrojov.

Objektívnym kritériom výberu časových radov je asociácia prognózovaného časového radu s jednotlivými indikátormi na základe historického vývoja od roku 2000. Z potenciálnych časových radov sú zvolené tie, ktoré najviac prispievajú k vysvetleniu vývoja prognózovanej premennej.

Modely sú konštruované ako dynamické faktorové modely a sú odhadované ekonometricky V modeloch sa predpokladá vzťah vysvetľujúcich i vysvetľovaných časových radov s tzv. nepozorovaným faktorom, ktorý je interpretovaný ako spoločný pohyb makroekonomických premenných určitého sektora ekonomiky.

Detailný popis metodiky nájdete v štúdii Tracking the Course of the Economy (Nowcasting of basic macroeconomic indicators of Slovakia)

Presnosť

Prognostické modely využívajú iba zlomok informácií, ktoré sa používajú pri oficiálnych odhadoch vývoja ekonomiky podľa Štatistického úradu a samotné prognózy sú tak spojené so značnou mierou neistoty. Prognostická schopnosť jednotlivých modelov je otestovaná na historickom období od roku 2012 do 2018 a v aktuálnych prognózach je miera neistoty prezentovaná ako priemerné rozpätie chýb z minulosti.

So vzďaľujúcim sa horizontom prognózy majú modely k dispozícii menej informácií a prognózy sú spojené s väčšou mierou neistoty.

odhad rastu HDP 1Q 2021

-3,2 % qoq
-0,7 % yoy

odhad rastu HDP 2Q 2021

+0,4 % qoq
+8,7 % yoy

odhad rastu HDP
rok 2021

+3,9 % KRRZ (03/2021)
+3,3 % VpMP (03/2021)

V poslednom štvrťroku 2020 bola ekonomika na úrovni stagnácie (+0,2 %), podľa odhadov na aktuálne zverejnených dátach zaznamená v prvom štvrťroku 2021 prepad vo výške 3,2 %, čo je približne úroveň štartovacieho bodu našej prognózy z polovice marca (2,8 %).

S najväčšou neistotou je spojený pokles ekonomiky v prvom štvrťroku a jej postupný nábeh v ďalších štvrťrokoch vychádzajúci z pokračujúcej vakcinácie a postupného uvoľňovania opatrení. Zatiaľ očakávame dosiahnutie predkrízovej tvorby HDP až v druhom polroku. Zo zahraničia plynie riziko slabšieho dopytu po našich exportoch, tiež z dôvodu odďaľujúcej sa stabilizácie situácie v boji s epidémiou.

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP

Riziká vývoja makroekonomických indikátorov na rok 2021

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v pravidelnom reporte vo formáte .pdf.