Vplyv zvýšenia cien energií na hospodárenie subjektov verejnej správy

  • 11. 10. 2022

V tomto roku zažívame významný nárast inflácie, ktorá podľa Štatistického úradu SR v auguste 2022 zrýchlila medzimesačne o 0,4 percentuálneho bodu na 14 %.[1] Významnou zložkou inflácie sú ceny energií, ktorých úroveň je najvyššia za posledné roky, pričom neistota ohľadom ich ďalšieho vývoja predstavuje významné riziká z pohľadu nákladovosti. Nárast cien energií navyšuje náklady všetkých subjektov hospodárstva, teda aj výdavky subjektov verejnej správy (VS). Dodatočné výdavky vytvárajú riziko prekročenia rozpočtovaných úrovní, čo následne môže negatívne ovplyvniť saldo hospodárenia VS oproti cieľom schváleného rozpočtu.

Výdavky na energie, ktoré subjekty VS zaplatili v roku 2021, dosiahli celkovú úroveň 544 mil. eur (0,5 % HDP). V najväčšej miere sa na týchto výdavkoch podieľalo čerpanie obcí vo výške 171 mil. eur, čo tvorilo takmer tretinu celkového objemu (31 %). ŽSR minuli na energie 97 mil. eur (18 %), kapitoly štátneho rozpočtu 76 mil. eur (14 %) a ostatné subjekty 200 mil. eur (37 %).

Zdroj: ŠÚ SR, Štátna pokladnica (podpoložky ekonomickej klasifikácie 632000 a 632001)

Rozpočet na rok 2022 nezohľadňoval vysoký rast cien energií, keďže makroekonomická prognóza z jesene 2021 očakávala v roku 2022 mieru inflácie na úrovni 4,2 %. V rámci schváleného rozpočtu verejnej správy boli výdavky na energie rozpočtované v celkovej sume 614 mil. eur (0,6 % HDP), čo predstavuje medziročný nárast 13 %.

Ak sa pozrieme na aktuálne čerpanie výdavkov na energie za prvý polrok 2022, úroveň výdavkov predstavuje sumu 413 mil. eur, čo znamená medziročný nárast o 46 %. Ak by sa táto úroveň rastu udržala počas druhej polovice roka, medziročný nárast výdavkov na energie by mohol dosiahnuť 253 mil. eur, pričom rozpočtovaná úroveň by bola prekročená o takmer 183 mil. eur (0,2 % HDP)[2].

*- neupravené o infláciu                                          Zdroj: MF SR, Štátna pokladnica, vlastné výpočty

Napriek tomu, že verejné výdavky na energie rastú výrazne už v tomto roku, v nasledujúcich rokoch môžeme očakávať ešte výraznejší nárast vzhľadom na vývoj cien na trhoch s energiami. Aktuálne pozorovaný nárast výdavkov je tvorený iba dodatočnými nákladmi subjektov, ktorých zmluvy boli zmenené v predchádzajúcom roku. Keďže ceny energií naďalej zotrvávajú na vysokých úrovniach, postupne sa budú premietať do novopodpísaných kontraktov pre všetky subjekty.

Pri prognóze výdavkov na energie VS v strednodobom horizonte sme vychádzali z predpokladov o cenách energií použitých v rámci aktuálnej makroekonomickej prognózy RRZ. Zároveň sme použili predpoklad, že časť subjektov ako sú školy, nemocnice a subjekty, ktoré sa zaoberajú sociálnou starostlivosťou, bude zaradená do skupiny zraniteľných odberateľov. Následne by tak mali mať nárok na regulované ceny energií, pretože výpadok ich činnosti by predstavoval pre štát výrazné problémy so zabezpečením základných služieb pre obyvateľov. Pri zvyšnej časti subjektov sme predpokladali, že ich výdavky budú naviazané na vývoj trhových cien energií.

Zdroj: Štátna pokladnica, vlastné výpočty

 

Pri aktuálnej prognóze vývoja cien energií môžu výdavky na energie v roku 2023 vzrásť na úroveň viac ako 1,5 mld. eur (1,2 % HDP), čo predstavuje takmer trojnásobnú úroveň oproti roku 2021. Vplyvom dodatočných výdavkov na energie tak medzi rokmi 2021 a 2023 príde k navýšeniu deficitu verejných financií o 0,7 % HDP.

Na prognózovanom objeme výdavkov v roku 2023 sa najvýraznejšie podieľajú obce, ktorých výdavky by mohli dosiahnuť úroveň 456 mil. eur. Úroveň výdavkov 200 mil. eur by pri naplnení predpokladov prognózy prekročili ŽSR a kapitoly štátneho rozpočtu, náklady nemocníc by mohli dosiahnuť 145 mil. eur. Takýto nárast výdavkov vo výraznej miere zaťažuje hospodárenie jednotlivých subjektov. Dodatočné náklady na energie budú musieť byť kompenzované znížením čerpania iných výdavkov s negatívnym vplyvom na prevádzku a investičnú činnosť.

Zdroj: ŠÚ SR, Štátna pokladnica (podpoložky ekonomickej klasifikácie 632000 a 632001), vlastné výpočty

V ďalších rokoch strednodobého horizontu očakávame pokračujúci rast celkového objemu výdavkov až na úrovne 1,7 mld. eur (1,3 % HDP) v roku 2024 a 1,8 mld. eur (1,2 % HDP) v roku 2025.

_____________________

[1] Štatistický úrad SR, 2022, Indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku.

[2] Uvedený nárast výdavkov na energie v roku 2022 a v strednodobom horizonte vychádza z jednoduchého výpočtu, kde účelom bolo ilustrovať približnú veľkosť dopadu. Cieľom nie je presná kvantifikácia dopadu zvýšenia cien, nakoľko na detailnejšiu analýzu by bolo potrebné vyhodnotiť údaje vrátane doby platnosti kontraktov pre všetky relevantné subjekty.