MF SR odhaduje vysoký deficit, nezohľadňuje pomalé čerpanie investícií a EÚ fondov (Blog)

  • 20. 9. 2022

MF SR odhaduje vysoký deficit, nezohľadňuje pomalé čerpanie investícií a EÚ fondov

V polovici augusta ministerstvo financií (MF SR) zverejnilo správu o očakávanej skutočnosti[1], v rámci ktorej odhadlo deficit verejnej správy (VS) pre rok 2022 na úrovni 5,2 mld. Eur (4,9 % HDP). Táto výška schodku verejných financií predstavuje iba minimálnu zmenu oproti cieľom rozpočtu, zároveň však ide o výrazne vyšší deficit oproti úrovni 3,8 mld. Eur (3,5 % HDP), ktorú odhadla KRRZ v augustovom rozpočtovom semafore. Oproti predpokladom MF SR tak odhadujeme deficit nižší o 1,4 mld. Eur (1,3 % HDP). A teda už tretí rok po sebe má MF SR výrazne pesimistickejší priebežný odhad deficitu ako KRRZ[2]. Tento blog sa bude snažiť vysvetliť odlišnosti v tomto roku.

Pozrime sa na konkrétne vecné rozdiely. Faktory, ktoré znižujú deficit oproti odhadu MF SR, sú v čerpaní kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu (ŠR), ďalej v oblasti vzťahov s rozpočtom EÚ, a vo výnose daňových a odvodových príjmov.

K nižšiemu deficitu oproti odhadu MF SR najvýraznejšie prispieva predpokladaná úspora v čerpaní kapitálových výdavkov ŠR. Úroveň týchto výdavkov odhadovaná KRRZ je oproti odhadu MF SR nižšia o 550 mil. eur (0,5 % HDP). Očakávaná úspora súvisí najmä s pomalou realizáciou projektov v doterajšom priebehu roka, ktorú MF SR nepremieta do svojho odhadu.

Čerpanie kapitálových výdavkov mimo rezortu obrany dosiahlo za prvých osem mesiacov iba 30 % z objemu v rozpočte 858 mil. eur[3], čo predstavuje najnižšiu úroveň od roku 2013. Napriek pomalému čerpaniu MF SR navýšilo očakávanú úroveň výdavkov na konci roku nad úroveň rozpočtu, pričom očakávaný nárast je financovaný zdrojmi prenesenými z predchádzajúcich rokov. Dosiahnutie výslednej úrovne predpokladanej MF SR by znamenalo, že čerpanie v štyroch mesiacoch na konci roka by muselo predstavovať viac ako 75 % z celoročného objemu.

Druhým významným zdrojom rozdielov medzi odhadmi deficitu sú výdavky súvisiace s rozpočtom EÚ, ktoré znižujú deficit oproti odhadu MF SR vo výške 469 mil. eur (0,4 % HDP). Najvýraznejší rozdiel je v prognóze čerpania výdavkov na spolufinancovanie k EÚ fondom a DPH k Fondu obnovy. MF SR v týchto položkách zahŕňa do očakávaného deficitu celý objem zdrojov, ktorý je k dispozícii v rozpočte, vrátane prostriedkov presunutých z predchádzajúcich rokov. Naproti tomu odhad KRRZ zohľadňuje pomalšie čerpanie týchto výdavkov, ktoré je možné pozorovať doslova „voľným okom“ v priebehu roka.

Čerpanie výdavkov na spolufinancovanie dosiahlo za prvý polrok 2022 úroveň 144 mil. eur, čo predstavuje menej než štvrtinu zdrojov v rozpočte. V súlade s vývojom v predchádzajúcich rokoch KRRZ očakáva približne dvojnásobnú úroveň v druhej polovici roka, celoročná úroveň výdavkov by tak mohla dosiahnuť 450 mil. eur. Dosiahnutie výdavkov na spolufinancovanie vo výške 696 mil. eur očakávanej MF SR by znamenalo takmer štvornásobné zrýchlenie čerpania v druhom polroku, čo by predstavovalo historicky najvýraznejší nárast pozorovaný v priebehu roka.

Posledným dôležitým faktorom, ktorý prispieva k nižšiemu deficitu v prognóze KRRZ, je oblasť daňových a odvodových príjmov. Daňová prognóza KRRZ je oproti odhadu MF SR, ktorý zodpovedá júnovej prognóze Výboru pre daňové prognózy (VpDP), vyššia o 373 mil. eur (0,3 % HDP). Prevažná časť rozdielu vyplýva z odlišných predpokladov o vývoji ekonomiky, najmä o raste nominálnych miezd[4], ktoré priamo ovplyvňujú očakávaný výnos daní z práce. Aktuálne makroekonomické údaje naznačujú, že rast miezd bude zrejme silnejší ako bol júnový odhad MF SR. Druhým významným príspevkom k dodatočným daňovým príjmom je vyšší výnos DPPO, ktorý vyplýva zo zohľadnenia neočakávane vysokého plnenia v nových údajoch[5].

Pri pohľade na hlavné faktory je zrejmé, že rozdiel medzi odhadmi KRRZ a MF SR tvoria najmä predpoklady o čerpaní výdavkov ŠR. Či už ide o kapitálové výdavky alebo výdavky na spolufinancovanie k čerpaniu EÚ fondov, v porovnaní s MF SR očakávame pomalšie čerpanie v závere roka, čo sa následne prejaví v nižšom deficite. KRRZ zohľadňuje priebežný vývoj čerpania týchto výdavkov, kým MF SR vychádza z celkového objemu zdrojov, ktoré majú kapitoly ŠR k dispozícii na čerpanie. Takýto prístup sa však v súčasnej situáciu ukazuje ako príliš konzervatívny a neumožňuje zachytiť realistický stav verejných financií.

 

[1]        Ide o Správu o očakávanej skutočnosti za rok 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy za rok 2022, ktorá je k dispozícii na webstránke MF SR.

[2]        Rozdiely v priebežných odhadoch v roku 2021 boli popísané v samostatnom blogu.

[3]        Uvedený objem nezahŕňa časť tzv. ekonomickej rezervy, resp. výdavkov na ekonomické opatrenia a podporu ekonomiky, ktorá bola rozpočtovaná v rámci kapitálových výdavkov.

[4]        Makroekonomická prognóza RRZ použitá v daňovej prognóze očakáva vyšší rast priemerných nominálnych miezd v ekonomike o 1,3 p.b. oproti makropredpokladom VpDP.

[5]        Ide najmä o pozitívne prekvapenia vo vyrovnaniach za predchádzajúci rok, ktoré neboli k dispozícii v čase konania VpDP, pričom vyšší akruálny výnos v roku 2021 sa čiastočne prenáša aj do roku 2022.