Odhadovaný deficit sa mierne znížil (Semafor máj 2022)

  • 31. 5. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 4,5 mld. eur

• KRRZ mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022, oproti aprílovej prognóze došlo k poklesu schodku o 167 mil. eur (0,2 % HDP). K zlepšeniu očakávaného výsledku hospodárenia VS prispel vyšší výnos daňových a nedaňových príjmov, najmä dane z príjmu právnických osôb a príjmu z predaja emisných kvót vplyvom spresnenia výsledkov za rok 2021 na základe aktuálnych údajov. Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 4 533 mil. eur (4,3 % HDP).

• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 680 mil. eur (0,7 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.

• V porovnaní s odhadom vlády zverejneným v Programe stability na roky 2022 až 2025 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 866 mil. eur (0,8 % HDP). Pozitívna odchýlka vyplýva najmä z nižšieho odhadovaného čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.

• Výdavky na financovanie schválených opatrení na podporu rodín navyšujú deficit o sumu 277 mil. eur (0,3 % HDP), z čoho náklady na jednorazové opatrenia predstavujú 106 mil. eur (0,1 % HDP).

• Celkové výdavky na opatrenia vlády súvisiace s vojnovým konfliktom na Ukrajine dosahujú výšku 331 mil. eur (0,3 % HDP), refundácia výdavkov zo zdrojov EÚ je na úrovni 209 mil. eur (0,2 % HDP).

• Vývoj verejných financií bol na začiatku roku 2022 negatívne ovplyvnený pandémiou COVID-19. Náklady na pandemické opatrenia vlády dosiahnu 839 mil. eur (0,8 % HDP), pričom v porovnaní s rezervou v rozpočte prispievajú k zvýšeniu deficitu o sumu 72 mil. eur (0,1 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.