Nižší deficit vďaka dočasnému pozitívnemu vplyvu vysokej inflácie (Semafor jún 2022)

  • 30. 6. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 3,9 mld. eur

• KRRZ výrazne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022, oproti májovej prognóze došlo k poklesu schodku o 620 mil. eur (0,6 % HDP). Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 3 913 mil. eur (3,6 % HDP). K zlepšeniu očakávaného výsledku hospodárenia VS prispel vyšší výnos daňových príjmov najmä v dôsledku zohľadnenia aktuálnej makroekonomickej prognózy, ktorá očakáva premietnutie vysokej inflácie do rýchlejšieho rastu nominálnej spotreby ako aj nominálnych miezd.

• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1 300 mil. eur (1,2 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.

• Výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet, odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1 863 mil. eur (1,7 % HDP). Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH).

• Odhadovaný pozitívny vplyv vysokej inflácie na verejné financie je iba dočasný, v nasledujúcich rokoch sa vyššie ceny premietnu do rýchlejšieho rastu verejných výdavkov, najmä sociálnych transferov a prevádzkových nákladov subjektov VS.

• Výdavky na financovanie schválených opatrení na podporu rodín navyšujú deficit o sumu 277 mil. eur (0,3 % HDP), z čoho náklady na jednorazové opatrenia predstavujú 106 mil. eur (0,1 % HDP).

• Čerpanie prostriedkov z EÚ fondov a Fondu obnovy naďalej zaostáva za očakávaniami, čo sa prejavuje aj v znížení výdavkov na spolufinancovanie oproti rozpočtu o 278 mil. eur (0,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.