Hodnotenie rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

  • 12. 11. 2014

Nad rámec vládou schváleného rozpočtu s predpokladaným deficitom na úrovni 1,98 % HDP v roku 2015 boli uskutočnené dva typy zmien, ktoré zvýšili deficit na úroveň 2,49 % HDP.

Zmeny schválené v parlamente mali negatívny vplyv 0,7 % HDP vrátane rezervy na horší makroekonomický vývoj v sume 0,2 % HDP. Okrem toho k zhoršeniu deficitu prispelo najmä zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (0,2 % HDP), zvýšenie platov vo verejnej správe (0,1 % HDP) a navýšenie niektorých výdavkových titulov (0,1 % HDP).

Ministerstvo financií aktualizovalo niektoré predpoklady o vývoji príjmov a výdavkov s celkovým pozitívnym vplyvom na úrovni 0,2 % HDP. Ide najmä o očakávané dodatočné úspory v samospráve, zapracovanie pozitívneho vplyvu na dane a odvody zo zvyšovania platov vo verejnej správe a presunutie mimoriadnej splátky od spoločnosti Cargo z roku 2014 do roku 2015.

RRZ negatívne vníma transparentnosť schvaľovania rozpočtu v parlamente. Napriek tomu, že ciele vlády sú definované na úrovni celej verejnej správy v metodike ESA2010 a návrh rozpočtu je zostavovaný na obdobie najbližších troch rokov, zmeny v parlamente sa sústredili len na hotovostný štátny rozpočet na najbližší rok.

Znamená to, že bez dodatočných informácií nebolo možné vyhodnotiť vplyvy na roky 2015 až 2017 v metodike ESA2010. Keďže ani po schválení rozpočtu nebol dostupný úplný zoznam zapracovaných opatrení, RRZ si ho vyžiadala od ministerstva financií. Umožnilo to posúdiť vývoj v roku 2015, pričom vplyvy na ďalšie roky bolo potrebné odhadnúť. Ďalším negatívom rozpočtu bolo navýšenie daňových príjmov nad rámec prognózy schválenej Výborom pre daňové prognózy.